Privacy Statement

Dit privacyreglement wordt gehanteerd door Fit at Home B.V. (Fit at Home) en beschrijft onder andere welke persoonsgegevens door Fit at Home worden verzameld en verwerkt en met welk doel.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

a) Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens is gecentraliseerd of is verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende Klanten.
b) Bewerker: degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
c) Derde: ieder, niet zijde een Klant, de Verantwoordelijke, een Bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of een Bewerker is gemachtigd om Persoonsgegevens te bewerken.
d) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Fit at Home via het Platform in staat is te leveren ten behoeve van de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van fitness, gezondheid, conditie en welzijn.
e) Klant: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, in dit geval een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van Fit at Home afneemt.
f) Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
g) Platform: het interactieve videoplatform van Fit at Home dat onder andere toegankelijk is via www.Fit at Home.com en via welke Fit at Home haar Diensten aanbiedt.
h) Reglement: dit privacyreglement.
i) Verantwoordelijke: Fit at Home.
j) Verstrekken van Persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van Persoonsgegevens.
k) Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens rechtsreeks in/uit de administratie.
l) Wbp: Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens).

2. REIKWIJDTE

1. Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor Fit at Home de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

2. Dit Reglement is van toepassing binnen Fit at Home en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

3. OPGENOMEN GEGEVENS

1. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op personalia, te weten naam, voorna(a)m(en), voorletter(s), geslacht, geboortedatum alsmede adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), IP-adres(sen), login- en accountinformatie.

2. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft daarnaast betrekking op Persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de Klant, te weten gewicht, lengte en buik- en heupomvang.

4. DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

1. Persoonsgegevens worden door Fit at Home alleen verwerkt voor bepaalde doeleinden. Er worden niet meer gegevens verzameld dan nodig voor het doel. De doeleinden van de Verwerking van Persoonsgegevens ter zake van Klanten zijn:
a) een goede uitvoering van de levering van Diensten door Fit at Home;
b) het communiceren met de Klant, waaronder begrepen communicatie ten behoeve van de afname van de dienstverlening van Fit at Home door de Klant, communicatie voor marketingdoeleinden, communicatie over de dienstverlening en communicatie over de voorwaarden waaronder Fit at Home haar dienstverlening uitvoert;
c) het leveren van informatie aan de Klant als onderdeel van Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over en analyse van fysieke eigenschappen van de Klant naar aanleiding van de afname van Diensten; d) het verbeteren van de gebruikerservaring van de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van Diensten en gepersonaliseerde inhoud;
d) het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van Fit at Home in het algemeen;
e) het oplossen van eventuele problemen die de Klant ondervindt bij gebruikmaking van de dienstverlening van Fit at Home;
f) het financieel afhandelen van de levering van Diensten aan de Klant.

2. Persoonsgegevens kunnen ook voor andere dan bovengenoemde doelstellingen worden verwerkt, in welk geval Fit at Home voorafgaande toestemming daartoe van de Klant zal vragen.

WIJZIGINGEN

Fit at Home behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

5. GRONDSLAGEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:
a) de Klant voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b) de Verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
c) de Verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke plicht;
d) de Verwerking noodzakelijk is ter behartiging van een vitaal/gerechtvaardigd belang van de Klant.

6. KWALITEIT VAN DE GEGEVENSVERWERKING

1. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

2. De Persoonsgegevens moeten, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.

7. DERDE PARTIJEN

1. Via het Platform worden artikelen van derde partijen aangeboden. Indien de artikelen van deze derde partijen worden gekocht, kunnen afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing zijn

2. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

8. UITWISSELEN VAN GEGEVENS

1. Binnen Fit at Home kunnen zonder toestemming van de Klant Persoonsgegevens worden verstrekt aan medewerkers van Fit at Home, voor zover dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk is.

2. Buiten Fit at Home kunnen zonder toestemming van de Klant Persoonsgegevens worden verstrekt, indien verstrekking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

3. Voor het Verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden is de toestemming van de Klant vereist, tenzij er sprake is van bovengenoemde situaties of wanneer het noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift. Indien verstrekking buiten de doelstelling van de Verwerking van Persoonsgegevens valt, dient de toestemming schriftelijk te worden verleend.

4. Bij verkrijging van Persoonsgegevens buiten de Klant om deelt de Verantwoordelijke de Klant zijn identiteit en het doel van de Verwerking van Persoonsgegevens mede. De Verantwoordelijke deelt dat mede op het moment dat de gegevens door de Verantwoordelijke worden vastgelegd of indien de Verantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een Derde te verstrekken, uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die Derde. De Verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de Persoonsgegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de Klant een behoorlijke en zorgvuldige Verwerking te waarborgen.

5. Lid 4 is niet van toepassing indien mededeling van de informatie aan de Klant onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de Verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.

9. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERWERKING EN BEHEER

1. De Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Verwerking en het beheer van de Persoonsgegevens.

2. De Verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens.

10. BEVEILIGING VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De medewerkers van Fit at Home hebben een plicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

11. BEWAREN EN VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor zij werden verwerkt, worden zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard.

2. Persoonsgegevens van een Klant worden in ieder geval niet langer dan één jaar na beëindiging van de relatie tussen Fit at Home en de Klant bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard.

3. Verwijdering van Persoonsgegevens impliceert vernietiging van de Persoonsgegevens of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is om de Klant te identificeren.

12. RECHTEN VAN DE KLANT

1. Onverminderd het bepaalde in de Wbp heeft iedere Klant de rechten zoals geformuleerd in de volgende artikelen. 2. Aan het uitoefen van de genoemde rechten zijn voor de Klant geen kosten verbonden en hij kan zich bij het uitoefenen van die rechten laten bijstaan door een adviseur.

13. RECHT OP INZAGE

1. De Klant heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Fit at Home te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Fit at Home deelt de Klant op diens schriftelijk verzoek zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee of hem betreffende Persoonsgegevens worden verwerkt.

2. Indien er gegevens van de betreffende Klant zijn verwerkt, verstrekt Fit at Home de Klant zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft alsmede de herkomst van de gegevens. Indien de Klant dat wenst, worden tevens mededelingen gedaan over de logica die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens.

3. Een gewichtig belang van de Klant kan meebrengen dat Fit at Home in een andere vorm dan schriftelijk aan het verzoek van de Klant voldoet. Deze vorm is aangepast aan het belang van de Klant.

4. Fit at Home kan weigeren aan een verzoek te voldoen, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van: a) de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten; b) de bescherming van de Klant of van de rechten en vrijheden van anderen.

14. RECHT OP VERBETERING, AANVULLING EN VERWIJDERING

1. De Klant kan de Verantwoordelijke verzoeken hem betreffende Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

2. De Verantwoordelijke bericht de Klant binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of – dan wel in hoeverre – zij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

3. De Verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

4. Indien de Verantwoordelijke de Persoonsgegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, geeft de Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk kennis van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming aan Derden aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning kost.

5. De Verantwoordelijke doet aan de verzoeker, bedoeld in lid 1 van dit artikel, desgevraagd opgave van degenen aan wie hij de mededeling heeft gedaan

15. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN REGLEMENT

1. Wijzigingen in de doeleinden voor en de wijze van Verwerking van Persoonsgegevens zoals geregeld in dit Reglement, alsmede wijzigingen in de beveiligingsverplichtingen of andere wijzigingen van hetgeen is geregeld in dit Reglement dienen te leiden tot wijziging, dan wel aanvulling van dit Reglement.

2. De wijziging van dit Reglement wordt door de Verantwoordelijke via haar website aan de Klant bekend gemaakt.

16. GESCHILLENREGELING

1. De Klant kan bij geschillen over de Verwerking van zijn Persoonsgegevens een klacht indienen bij de Verantwoordelijke. De klacht zal door de Verantwoordelijke worden afgehandeld.

2. Daarnaast kan de Klant zich in de gevallen als bedoeld in artikel 46 Wbp wenden tot de rechtbank.

3. De Klant kan zich in geval van een geschil ook wenden tot de Autoriteit persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil tussen de Klant en de Verantwoordelijke.

17. CITEERTITEL

Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacyreglement Fit at Home 2016”.

18. SLOTBEPALINGEN

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit Reglement Dit privacyreglement wordt gehanteerd door Fit at Home B.V. (Fit at Home) en beschrijft onder andere welke persoonsgegevens door Fit at Home worden verzameld en verwerkt en met welk doel.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

a) Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens is gecentraliseerd of is verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende Klanten.
b) Bewerker: degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
c) Derde: ieder, niet zijde een Klant, de Verantwoordelijke, een Bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of een Bewerker is gemachtigd om Persoonsgegevens te bewerken.
d) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Fit at Home via het Platform in staat is te leveren ten behoeve van de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van fitness, gezondheid, conditie en welzijn.
e) Klant: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, in dit geval een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van Fit at Home afneemt.
f) Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
g) Platform: het interactieve videoplatform van Fit at Home dat onder andere toegankelijk is via https://www.FitatHome.nl en via welke Fit at Home haar Diensten aanbiedt.
h) Reglement: dit privacyreglement.
i) Verantwoordelijke: Fit at Home.
j) Verstrekken van Persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van Persoonsgegevens.
k) Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens rechtsreeks in/uit de administratie.
l) Wbp: Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens).

2. REIKWIJDTE

1. Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor Fit at Home de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

2. Dit Reglement is van toepassing binnen Fit at Home en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

. OPGENOMEN GEGEVENS

1. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op personalia, te weten naam, voorna(a)m(en), voorletter(s), geslacht, geboortedatum alsmede adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), IP-adres(sen), login- en accountinformatie.

2. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft daarnaast betrekking op Persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de Klant, te weten gewicht, lengte en buik- en heupomvang.

4. DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens worden door Fit at Home alleen verwerkt voor bepaalde doeleinden. Er worden niet meer gegevens verzameld dan nodig voor het doel. De doeleinden van de Verwerking van Persoonsgegevens ter zake van Klanten zijn: a) een goede uitvoering van de levering van Diensten door Fit at Home;
b) het communiceren met de Klant, waaronder begrepen communicatie ten behoeve van de afname van de dienstverlening van Fit at Home door de Klant, communicatie voor marketingdoeleinden, communicatie over de dienstverlening en communicatie over de voorwaarden waaronder Fit at Home haar dienstverlening uitvoert;
c) het leveren van informatie aan de Klant als onderdeel van Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over en analyse van fysieke eigenschappen van de Klant naar aanleiding van de afname van Diensten;
d) het verbeteren van de gebruikerservaring van de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van Diensten en gepersonaliseerde inhoud;
e) het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van Fit at Home in het algemeen;
f) het oplossen van eventuele problemen die de Klant ondervindt bij gebruikmaking van de dienstverlening van Fit at Home;
g) het financieel afhandelen van de levering van Diensten aan de Klant.

Persoonsgegevens kunnen ook voor andere dan bovengenoemde doelstellingen worden verwerkt, in welk geval Fit at Home voorafgaande toestemming daartoe van de Klant zal vragen.

WIJZIGINGEN

Fit at Home behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

5. GRONDSLAGEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

ersoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:
a) de Klant voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b) de Verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
c) de Verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke plicht;
d) de Verwerking noodzakelijk is ter behartiging van een vitaal/gerechtvaardigd belang van de Klant.

6. KWALITEIT VAN DE GEGEVENSVERWERKING

1. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

2. De Persoonsgegevens moeten, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.

7. DERDE PARTIJEN

1. Via het Platform worden artikelen van derde partijen aangeboden. Indien de artikelen van deze derde partijen worden gekocht, kunnen afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing zijn.

2. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

8. UITWISSELEN VAN GEGEVENS

1. Binnen Fit at Home kunnen zonder toestemming van de Klant Persoonsgegevens worden verstrekt aan medewerkers van Fit at Home, voor zover dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk is.

2. Buiten Fit at Home kunnen zonder toestemming van de Klant Persoonsgegevens worden verstrekt, indien verstrekking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

3. Voor het Verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden is de toestemming van de Klant vereist, tenzij er sprake is van bovengenoemde situaties of wanneer het noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift. Indien verstrekking buiten de doelstelling van de Verwerking van Persoonsgegevens valt, dient de toestemming schriftelijk te worden verleend.

4. Bij verkrijging van Persoonsgegevens buiten de Klant om deelt de Verantwoordelijke de Klant zijn identiteit en het doel van de Verwerking van Persoonsgegevens mede. De Verantwoordelijke deelt dat mede op het moment dat de gegevens door de Verantwoordelijke worden vastgelegd of indien de Verantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een Derde te verstrekken, uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die Derde. De Verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de Persoonsgegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de Klant een behoorlijke en zorgvuldige Verwerking te waarborgen.

5. Lid 4 is niet van toepassing indien mededeling van de informatie aan de Klant onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de Verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.

9. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERWERKING EN BEHEER

1. De Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Verwerking en het beheer van de Persoonsgegevens.

2. De Verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens.

10. BEVEILIGING VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De medewerkers van Fit at Home hebben een plicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

11. BEWAREN EN VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor zij werden verwerkt, worden zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard.

2. Persoonsgegevens van een Klant worden in ieder geval niet langer dan één jaar na beëindiging van de relatie tussen Fit at Home en de Klant bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard.

3. Verwijdering van Persoonsgegevens impliceert vernietiging van de Persoonsgegevens of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is om de Klant te identificeren.

12. RECHTEN VAN DE KLANT

1. Onverminderd het bepaalde in de Wbp heeft iedere Klant de rechten zoals geformuleerd in de volgende artikelen.

2. Aan het uitoefen van de genoemde rechten zijn voor de Klant geen kosten verbonden en hij kan zich bij het uitoefenen van die rechten laten bijstaan door een adviseur.

13. RECHT OP INZAGE

1. De Klant heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Fit at Home te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Fit at Home deelt de Klant op diens schriftelijk verzoek zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee of hem betreffende Persoonsgegevens worden verwerkt.

2. Indien er gegevens van de betreffende Klant zijn verwerkt, verstrekt Fit at Home de Klant zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft alsmede de herkomst van de gegevens. Indien de Klant dat wenst, worden tevens mededelingen gedaan over de logica die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens.

3. Een gewichtig belang van de Klant kan meebrengen dat Fit at Home in een andere vorm dan schriftelijk aan het verzoek van de Klant voldoet. Deze vorm is aangepast aan het belang van de Klant.

4. Fit at Home kan weigeren aan een verzoek te voldoen, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:
a) de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
b) de bescherming van de Klant of van de rechten en vrijheden van anderen.

14. RECHT OP VERBETERING, AANVULLING EN VERWIJDERING

1. De Klant kan de Verantwoordelijke verzoeken hem betreffende Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

2. De Verantwoordelijke bericht de Klant binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of – dan wel in hoeverre – zij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

3. Verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

4. de Verantwoordelijke de Persoonsgegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, geeft de Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk kennis van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming aan Derden aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning kost.

5. Verantwoordelijke doet aan de verzoeker, bedoeld in lid 1 van dit artikel, desgevraagd opgave van degenen aan wie hij de mededeling heeft gedaan.

15. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN REGLEMENT

1. Wijzigingen in de doeleinden voor en de wijze van Verwerking van Persoonsgegevens zoals geregeld in dit Reglement, alsmede wijzigingen in de beveiligingsverplichtingen of andere wijzigingen van hetgeen is geregeld in dit Reglement dienen te leiden tot wijziging, dan wel aanvulling van dit Reglement.

2. De wijziging van dit Reglement wordt door de Verantwoordelijke via haar website aan de Klant bekend gemaakt.

16. GESCHILLENREGELING

1. De Klant kan bij geschillen over de Verwerking van zijn Persoonsgegevens een klacht indienen bij de Verantwoordelijke. De klacht zal door de Verantwoordelijke worden afgehandeld.

2. Daarnaast kan de Klant zich in de gevallen als bedoeld in artikel 46 Wbp wenden tot de rechtbank.

3. De Klant kan zich in geval van een geschil ook wenden tot de Autoriteit persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil tussen de Klant en de Verantwoordelijke.

17. CITEERTITEL

Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacyreglement Fit at Home 2016”.

18. SLOTBEPALINGEN

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit Reglement